Zebranie w WKŁ "Odyniec"  > UWAGA - Przystrzeliwanie broni: 29.06.2008r. lub 7.09.2008r  <


Nr konta: BANK MILLENNIUM   >84116022020000000060106700<
NIP:  611-114-25-22

Adres do korespondencji ->

Wojskowe Koło Łowieckie
           "ODYNIEC"

      Jerzy Matuszak
   ul. Morcinka 43/12
  58-500 Jelenia Góra


      

  Plan Polowań: *.doc

 

Odyniec na zebraniu

 

W dniu 8.czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie członków WKŁ 415 Odyniec z Jeleniej Góry.

Zebranie rozpoczęło się od uroczystego wprowadzenia sztandaru koła przez poczet sztandarowy w składzie: Kol. Pachota Stanisław – sztandarowy oraz asysta: kol. Józef Barański i kol. Fryderyk Ditterla.

Zatwierdzono porządek zebrania.

Po stwierdzeniu prawomocności zebrania i wybraniu  przewodniczącego oraz komisji statutowych przystąpiono do obrad wg przyjętego porządku.

Prezes Koła kol. Antoni Szklarz złożył sprawozdanie z działalności Zarządu za ubiegły rok.

Prezes omówił sprawy, które były istotą działalności Zarządu w minionym sezonie w sprawach hodowlanych, gospodarczych i organizacyjnych.

Praca zarządu podyktowana była planami oraz potrzebami, które wynikały z bieżącej działalności. Wielkie znaczenie dla realizacji zadań, które stoją przed kołem łowieckim w dzisiejszych czasach ma zaangażowanie i poświęcenie poszczególnych myśliwych i kandydatów.

Prezes w swoim sprawozdaniu poruszył problem szkód zwracają uwagę na ukierunkowanie działalności w max. ich ograniczaniu tj zmniejszeniu kosztów wynikających z obowiązku wypłacania rekompensaty rolnikom za poniesione straty. Grodzenia, patrole, elektryczne pastuchy, wykładanie substancji odstraszających, współpraca z rolnikami, wyznaczanie rejonów i sektorów do polowań w okresach: wiosennym i szczególnych zagrożeń w powstawaniu szkód., to tylko część działań w ograniczaniu strat w uprawach rolnych.

Niestety nie ma możliwości całkowitej likwidacji szkód. Nałożono na nas prawny obowiązek likwidacji strat powstałych w wyniku działalności zwierzyny dzikiej na uprawach rolnych. Do tego celu ustalono zespoły do szacowania szkód.

Zespół w obw. nr 50 i 51 – kol.: Hajbowicz Stanisław, Pachota Stanisław i Burchardt Leszek

Zespół w obw. nr 308 - kol.: Lizoń Jan, Sobieralski Kazimierz

Ważnym czynnikiem w działalności koła jest problem wykonywanie planów pozyskania zwierzyny wynikający z obowiązku statutowego Koła Łowieckiego.

Podziękowania dla kol. Józefa Licznera i kol. Roberta Donata za duży wkład w realizację planu pozyskania – plan pozyskania w WKŁ Odyniec został wykonany w 100%.

Szczególną wagę nadano sprawie zaangażowania poszczególnych członków w realizacji zadań i wykonywaniu prac na rzecz koła.

Podziękowania należą się członkom zespołu w strzelaniu myśliwskim, który wygrał rywalizację w klasie powszechnej w ostatnich mistrzostwach okręgu jeleniogórskiego.

Zaznaczyć trzeba duże zaangażowanie i poświęcenie osobistego czasu w pracach przy dokarmianiu zwierzyny, za który podziękowania otrzymali: Ditterla Fryderyk, Lizoń Jan, Sobieralski Kazimierz, Sobieralski Henryk, Lubos Joachim, L:izoń Stanisław, Bielawski Roman, Wydmuch Edward, Łasecki Jacek, Sielatycki Kazimierz, Rogólski Eugeniusz, Fortuniak Tomasz, Biegała Henryk, Barański Józef.

Podziękowania za zaangażowanie przy pracach gospodarczych otrzymali, kol: Bielawski Roman, Sielatycki Kazimierz, Fortuniak Tomasz, Kisły Edward, Kudła Eugeniusz,  Sosin Krzysztof,  Nowak Krzysztof, Barański Józef, Donat Jan, Donat Robert.

Szczególnie miłą częścią sprawozdania Prezesa Zarządu Koła były wyróżnienia za wskazane wcześniej zasługi.

Wyróżnienia

Książką „Sudecka Kraina Łowiecka” wyróżniono kolegów: Hajbowicz Stanisław, Pachota Stanisław, Burchardt Lesław, Konarski Wiesław, Telus Marek, Sielatycki Kazimierz, Sobieralski Kazimierz, Łasecki Jacek,.

Odznaką 85 lecia PZŁ, wyróżniono kolegów: Baran Tomasz, Dudela Marek, Wydmuch Edward, Sobieralski Kazimierz, Michniewicz Kazimierz, Fortuniak Tomasz, Sosin Krzysztof, Sochacki Stanisław, Klasiński Marian, Barański Józef

 

Dla poprawy bezpieczeństwa i organizacji polowań indywidualnych proponuje się podział w obwodzie nr 50, sektora nr1:

1 – Czarna woda

1A – od zabudowań Zenka Baranowskiego przy stadionie do wału przeciwpowodziowego.

1B – od wału do skraju lasu

1C – od skraju lasu do mostu na Kwisie w m. Łozy.

Ustalono miejsce i terminy szkoleń z zasad obchodzenia się z bronią na polowaniach oraz przystrzeliwania broni:

Terminy: 29.06.2008r. i 709.2008r.

Miejsce: m. Dobre n. Kwisą.

Odpowiedzialni - kol.: Gmurski Marek, Błażewicz Zbigniew, Matuszak Jerzy.

 

Przyjęto sprawozdanie komisji rewizyjnej, oraz udzielono absolutorium zarządowi koła za rok ubiegły.

Dyskusja, zatwierdzenie budżetu koła na rok 2008/2009, zatwierdzenie uchwały walnego zgromadzenia, wyprowadzenie sztandaru i Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie zakończyło się.

Darz Bór – życzę kolejnego udanego sezonu i do spotkania w kniei!

 

                                                                                                              Jan Rokosz

 

Porządek zebrania sprawozdawczego

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia

4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Kola

5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok ubiegły

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie

         absolutorium dla Zarządu Koła

9. Dyskusja nad sprawozdaniami

10. Rozpatrzenie ewentualnych odwołań w sprawie uchwały Zarządu Koła odnośnie skreślenia z listy

        członków Koła

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:

      a) sprawozdania z działalności Zarządu za rok ubiegły

      b) zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły

      c) bilansu Koła za rok ubiegły

12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Koła

13. Przedstawienie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Koła na rok 2008/2009

14. Zatwierdzenie uchwały Walnego Zgromadzenia

15. Projekt budżetu Koła na rok 2008/2009

16. Zatwierdzenie budżetu Koła na rok 2008/2009

17. Sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja

                                                                                                                                              Za Zarząd WKŁ "Odyniec"

                                                                                                    prezes Antoni SZKLARZ

                                                                                                                                           Darz Bór!

                                                                                                                                         

Foto galeria z zebrania w 2008r.

Rozpoczęcie

Uczestnicy zebrania

na sali obrad

Wyróżnieni

kol. Prezes ma głos!

Sztandar WKŁ

foto Jan Rokosz<- U W A G A !!!

 *.doc

W związku z wejściem w życie z dniem 20 czerwca 2006 roku rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej (Dz.U. Nr 94, poz. 653), zamiar wykonywania polowania w obwodzie 308 podlega zgłoszeniu do służby Dyżurnej SG w Lubawce (tel. 075 7699320). Szczegółowych informacji udzielają osoby uprawnione do wydawania odstrzałów na obwód 308  (kol. Szklarz, kol. Guminiak, kol. Sobieralski).

Za Zarząd WKŁ „Odyniec”

                                                                                                                   Łowczy KołaProszę o przysyłanie ciekawych cytatów związanych z tematyką zwyczajów myśliwskich!    > webmaster  <